ސޫރަތުލް ޤާފް – އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން އިހްސާސް ކުރައްވާ


  ކީރިތި ޤުރުއާން ސޮފްޓްވެއަރ ޑައުންލޯޑް ކޮށް އަޑު އައްސަވާ

މުސްޙަފް އެއްކޮށް – ތަފާތު ޤާރީންގެ އަޑުން

equran_en.exe
File Size: 3418 kb
File Type: exe
Download File