މަދަހަ – ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ

fajurulee_fathis.mp3
File Size: 3559 kb
File Type: mp3
Download File


     މަދަހަ – މަރު                             


  މަދަހަ – ތަޢުބާގެ ދޮރު


މަދަހަ - ޔާރައްބި


މަދަހަ - غرباء– ބީރައްޓެހީން

ghurabaa2.rm
File Size: 884 kb
File Type: rm
Download File


މަދަހަ – ފޮރުވިފައިވާ ހައްޤް


މަދަހަ - ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުން