DHARRUS AT BANDAARA MISKIH - EVERY THURSEDAY NIGHT
DHEENEE DHARUS Fiquh class At Masjid Ibrahim After Asru Prayer Every Friday - By Sheikh Nasheed Hadhees Class At Maaveyo Miskih Every Saturday Night - By Sheikh Ali Zahir

free counters

FONTDOWNLOAD MV EEMAAN FONT


ނާނާ މަދަހަ ސީޑީ ނިކުމެއްޖެ


ލިބަވަޑައިގަންނާނީ އަބާޔާ އަދި ފްރީޒް ބްރޭންޑުން

Best view in Internet Explorer

 

TRUSTED  ISLAMIC WEBSITE


clocks for websites clock for blog

ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ނައު

ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ނަވަށް މަރުޙަބާއެވެ. މުޙައްމަދާއި އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ފާތުން އާ ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ޙަޔާތުގެ ނައުގެ ދަތުރު ފެށުނީ އެ ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރި ވަޤުތުން ފެށިގެންނެވެ. ކޮންމެ ދަތުރަކަށްވެސް ދަތުރުކުރާނެ އުޅަނދެއް ބޭނުންވެއެވެ. ޝައުޤުވެރިވާ އުޅަނދެއް ހޯދަންޖެހެއެވެ. ކޮންކަހަލަ އުޅަނދެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. މުޙައްމަދުގެ ދެމަފިރީން ކައިވެނި ކުރީ ދެމީހުން ރުހި ޤަބޫލުވެގެންނެވެ. ޝައުޤުވެރިވެގެންނެވެ. ތަފްސީލް.

ްއުފާވެރި، ހިތްހަމަޖެހޭ، ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއް

ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ގިނަމުދަލާއި ފައިސާއިން ލިބޭނެ އެއްޗެއްނަމަޤާރޫނަށްވެސް އެބާއްޖަވެރިކަން ލިބުނީހެވެ. އޭނާއަށް ﷲ ދެއްވި މުދަލަކީއެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކާ ހުނަރަކުން ނުވަތަވިސްނުންތޫނުކަމާއި ބުރަމަސައްކަތުން ލިބުނު އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެއީ މާތް ﷲއޭނާއަށް އެއިލާހުގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން ދެއްވި ތަނަވަސްކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އޭނާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް އޭނާބޮޑާވެ ކުފުރުވެރިވެގަތެވެ. ދުނިޔޭގެ ދަޅަތަކަށް ހެއްލިގެންވާ ޙާލު އޭނާއުފާކޮށް މަޖާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ތަފްސީލް


  ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރީތީގެ ރާނީ

Picture
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެނުން ތަކެއް

ވަރަށް އަސަރުކުރި ހުވަފެނެއް

އިރުކޮޅެއްފަހުން މާ ވަރުގަދަ އަލިކަމެއް އިޙްސާސްވުމުން އަހަރެންގެ ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަން އޮތީ ދެކަފި ވަފައިވާ މަގެކެވެ. އަހަރެން ހުރި ހިސާބުން އިތުރަށް ކުރިޔަށްދާން ބޭނުމިއްޔާ އެތަނުން ކޮންމެވެސް އެއްމަގެއް އަހަރެންނަށް ޚިޔާރުކުރަން ޖެހުނެވެ. އަހަރެންގެ ކަނާއަތް ފަރާތުގައި އޮތް މަގުގައި ވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެވެ. ކަށިކުބުރު ގަސްތަކާއި ހަނި ޖާގަތަކެކެވެ.
ތަފްސީލް
  މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ މަސްޖިލުލް އަޤްޞާ އާ ބެހޭގޮތުން ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން އޮޅުވާލަމުން ދާ އޮޅުވާލުމުގެ ހަޤީޤަތް


  ޤާނޫނު ހެދުން – ޝެއިޚް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް


ސުވަރުގެއަށް އެދުންވެރުވާ މީހުން

  މި ދަރުސަކީ ސުވަރުގެ އަށް މީސްތަކުން ޝައުޤު ވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޝެއިޚް ބިލާލު އައްސަދު ، އިނގިރޭސިބަހުން ދެއްވާފައިވާ ދަރުސެކެވެ. މި ދަރުސަކީ ވަރަށް ތަފާތު ވަރަށް ޝައުޤުވެރި އަދި އަޑު އަހާލުން ވަރަށް މުހިއްމު ދަރުސެކެވެ.


ތައުޙީދަކީ ކޮބާ؟

  އަދި މަރުވެދާނީ ކޮން ބިމެއްގައި ކަމެއްވެސް އެއްވެސް ނަފްސަކަށް ނޭންގޭނެއެވެ. ) އެހެން ކަމުން ވާރޭވެއްސެވުމާއި މިކަން ކަމުގެ ޢިލްމު އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުވާކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ ސާބިތު ވެއެވެ. ތަފްސީލް


މައުމޫނަކީ ކަލެއް ކަމަށް ދަޢުވާކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޑީއާރުޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ވީޑިއޯ.


  އިސްލާމީ ތާރީޚުން


  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ގޮވާލެވޭއަޑު ގަދަވަނީ!اللّـهُأَكْبَرُ

  ހަމަކަށަވަރުންعُمَرُرضيالله عنهއެވިދާޅުވި ބަސްފުޅުގައި އެވަނީ ހަމަތެދުފުޅެވެ. އެހެނީ، އިސްލާމުން ﷲގެ ޢިއްޒަތްވަންތަކަމުންޢިއްޒަތްތެރިކަން ހޯދައިގެން އުޅުނު އިރުއެމީހުންވީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެޢިއްޒަތްތެރިން ކަމުގައެވެ. އަދި އެހެނިހެންމީސްތަކުންވެސް އެބައިމީހުންނަށް (ޔަޢްނީއިސްލާމުންނަށް) މާތްކޮށް ހިތިއެވެ. ބޮޑެތިޖައްބާރުން އެބައިމީހުންނަށް ބޯލަނބައިކިޔަމަންތެރި ވެއެވެ. ދެން ފަހެ އިސްލާމުންތިމާމެންގެ ޢަދާޥާތްތެރިންނަށް އިތުބާރުކޮށްއެމީހުންގެ އާދަކާދަތަކާއި އަދި އެމީހުންގެތަޤްލީދް ތަކަށް އެދި، އަދި އެކަންކަން ރީތިވީ ހިނދުން ނިކަމެތިވީއެވެ.ތިމާމެންގެ މައްޗަށް އެހެންމީހުން އިހާނާތް ވާންފެށީއެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އިންކާރު ނުކުރެވޭހިސާބަށް މިއަދު މިއޮތީ އެކަން ގޮސްފައެވެ.
 ތަފްސީލްޖިންނި މޮޔަވުމަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ


ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން

މިހާރު އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޔާތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ހޭދަކުރަމުން މިދާ ސައުވީސް ގަޑިއިރަކީވެސް އެއިންސާނާއަށް ކުޑަ މަދު ވަޤުތުކޮޅެއް ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ. ކިޔެވުމާއި މަސައްކަތުގައާއި އުފާކޮށް ކުޅިމަޖަލުގައި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަން ހޭދަ ކުރަމުންދަނީއެވެ. އާދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެތައްބަޔަކު އެމީހުން ކުރަން ހުންނަ ކަންތައްތައް ގިނަ ކަމުން، އިރުގެ ދައުރުވުން އިރުކޮޅަކަށް ނުވަތަ ވަޤުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ހުއްޓުވާލެވޭނަމަ އެކަންވެސް ކުރީހެވެ. ކޮންމެއަކަސް އިންސާނާ މިވަނީ އެހާމެ ބޮޑަށް މަޝްޣޫލުވެފައެވެ. ތަފްސީލް


އަދިވެސް ޝަކުވާ ކުރަނީ ހެއްޔެވެ ؟


NEW SECTION

Listen to Live Radio - Ilmee khazaanaa program

 
From Sun fm - Every Friday Night 10:00


މައުމޫނަކީކަލެއް ކަމަށް ދަޢުވާކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާއަށްކުރިމަތިލާފައިވާ ޑީއާރުޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް.

  ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ


كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (آل عمران:185)

"ކޮންމެ ނަފްސަކީވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެ ނަފްސެކެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް،  ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ އަޖުރު ބަރާބަރަށް ދެވޭނެއެވެ. ފަހެ ނަރަކައިގެ އަލިފާނުން މިންޖު ކުރެވި، ސުވަރުގެ ވެއްދުނު މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާ ކާމިޔާބު ވެއްޖެކަން ކަށަވަށެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިދުނިޔަވީ ޙަޔާތަކީ ކެހިދެނިވި ސާމާނުތަކެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ."ހ


If you visit the website , its your duty to pass the message to others......
NEW ISLAMIC SONGS WILL BE ADDED AND IMPORTANT ARTILCES VERY OFTEN....VISIT EVERY DAY...
SHARE UR KNOLEDGE BY FILLING THE CONTACT FORM

"ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަކީ މުއުމިނުންގެ މައްޗައް ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން ފަރްޟް ކުރެވިފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ."