މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ މަސްޖިލުލް އަޤްޞާ އާ ބެހޭގޮތުން ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން އޮޅުވާލަމުން ދާ އޮޅުވާލުމުގެ ހަޤީޤަތް